Zavřít

NOVĚ ZRENOVOVANÉ MOBIL-HOME
V KEMPU MARE E PINETA

KEMP MARE PINETA KEMP MARE PINETA

PROHLÉDNOUT
0

Přihlášení k účasti na zájezdu

Přihlášky jsou přijímány osobně v naši cestovní kanceláři, telefonicky, poštou nebo e-mailem. Zákazník je povinen sdělit adresu, jméno a datum narození. Cestovní kancelář požaduje při podpisu smlouvy o zájezdu zálohu ve výši 30%, pokud není stanoveno jinak. Doplatek musí být uhrazen nejdéle 45 dní před odjezdem zájezdu. Zákazník není k zaplacení zálohy a doplatku vyzván, musí si tyto závazky plnit sám.

K uzavření smlouvy mezi klientem a cestovní kanceláří SONA dochází přijetím zálohy na zájezd nebo potvrzením přihlášky ze strany cestovní kanceláře SONA. Obsah smlouvy se určuje dle katalogu, podrobného programu a podmínek cestovní kanceláře SONA. Všechny tyto doklady zákazník obdrží při podpisu smlouvy. Každý zákazník (spolucestující) je osobně zodpovědný za správnost uvedených údajů a svých cestovních dokladů.

Autobusová doprava v roce 2020

Naše cestovní kancelář bude v letní sezóně provozovat kyvadlovou autobusovou dopravu do severní Itálie. Všechny termíny odjezdů autobusů jsou uvedeny v ceníku u jednotlivých zájezdů. Doprava do Itálie je organizována s odjezdem většinou z Náchoda. Nástupní místa a informace o dopravě jsou uvedeny na podrobném programu. Trasa autobusu je daná složením klientů, kteří si zakoupí zájezd. Plánovanou trasu dopravy vám sdělíme při placení zájezdu. Využíváme také přepravu externích dopravců. Trasy těchto autobusů jsou většinou vedeny přes Prahu. Je potřeba počítat i s možným přestupem v Praze do jiného autobusu. Při zakoupení zájezdu vám předběžnou trasu autobusu. Přesný čas odjezdu a trasu vám můžeme sdělit asi 3 dny před odjezdem. Cestovní kancelář SONA si vyhrazuje právo z objektivních důvodů změnit podmínky dopravy. V tomto případě je zákazník vždy předem informován. Cestovní kancelář neručí za případné zpoždění autobusů z těchto důvodů: technické problémy, nepříznivé počasí, problémy na hraničních přechodech a nepředvídatelná dopravní situace.

Ubytování

Je upřesněno ve smlouvě o zájezdu. Poskytované služby odpovídají popisu v našich programech. Čtěte, prosím, tyto informace pečlivě. Vaše případné dotazy vám rádi zodpovíme v naší kanceláři.

Cestovní pojištění

V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění. Naše cestovní kancelář zprostředkovává cestovní pojištění na cesty do zahraničí od pojišťovny Generali a.s. Nabízíme pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění a pojištění storna zájezdu. Ceny: 14 – 30 Kč/os./den. Všechna tato pojištění lze sjednat v naší kanceláři nejpozději 1 den před odjezdem. Pojištění na storno zájezdu je nutné sjednat v den zaplacení zálohy na zájezd.

Pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře

Cestovní kancelář předloží při uzavření smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem a cestovní kanceláří doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře ve smyslu zákona o cestovním ruchu č. 159/1999 sb. (podrobné pojistné podmínky, adresu pojišťovny, rozsah pojištění, podmínky pro uplatnění nároku zákazníka). Naše cestovní kancelář je pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č.159/1999 sb., u pojišťovny ERV Evropská cestovní pojišťovna. Číslo naší pojistné smlouvy je: 118 000 00 34. Pojištění je sjednáno pro případ, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku: neposkytne zákazníkovi, na kterého se smlouva vztahuje, dopravu z místa pobytu do České republiky. nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo uskutečnil pouze z části.

Změna ceny zájezdu

Cestovní kancelář je oprávněna nejpozději 21 dní před odjezdem zájezdu jednostranně zvýšit cenu zájezdu maximálně o 10% ze stanovené ceny zájezdu uvedené ve smlouvě o zájezdu, a to za předpokladu, že došlo k některé z těchto skutečností:navýšení ceny dopravy vč. cen pohonných hmot navýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 5%.

Propagační materiály

V našich kancelářích si můžete prohlédnout fotografie a prospekty jednotlivých ubytovacích kapacit a míst pobytů. Každý klient obdrží po zaplacení zálohy program zájezdu.

Kempové řády

Ve všech kempech v Itálii je nutné dodržovat určitá pravidla a řád. Není to snaha naší kanceláře vás jakkoliv omezovat, ale nařízení vedení kempu. Tato pravidla platí ve všech podobných kempech v Itálii a ostatní turisté je dodržují. Podrobný kempový řád je umístěn v každém mobil-home. Nejdůležitější části řádu jsou: noční klid od 23:00 do 7:00 a polední klid od 13:00 do 15:00. V tuto dobu nikdo nesmí hrát míčové hry, běhat, vytvářet hluk (rádio, hudební nástroje, hlasitá zábava, noční posezení s hlasitým hovorem). Zejména jsme byli upozorněni vedením kempu na hlasitou zábavu (hovory) našich klientů v uvedenou dobu, kdy ruší ostatní návštěvníky kempu. Kempová policie provádí pravidelné kontroly a při porušení těchto pravidel je vždy přivolána. Při porušení těchto pravidel mohou být hosté okamžitě vykázáni z kempu bez nároku na náhradu.

Zavazadla

Každý účastník autobusového zájezdu má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla (cestovní taška) do 15 kg a jednoho příručního zavazadla. Je zakázáno s sebou brát do autobusu: balené vody, alkoholické nápoje apod. V případě, že u některého klienta bude překročen hmotnostní limit přepravovaných zavazadel, mají řidiči autobusu nebo průvodce CK právo některé ze zavazadel z přepravy vyloučit.

Průvodce

Na některých pobytových zájezdech se bude o naše klienty starat delegát naší cestovní kanceláře nebo správce objektu. Pouze na náročnějších pobytových zájezdech bude přítomen průvodce. Na všech poznávacích zájezdech bude cestovní kancelář zastoupena průvodcem.

Závěrečný úklid

V ceně některých zájezdů není zahrnut závěrečný úklid. V kempu Mare e Pineta v Itálii si účastníci zájezdu provádí závěrečný úklid mobil-home sami dle pokynů delegáta nebo musí zaplatit za závěrečný úklid částku 800 Kč/mobil-home. Je-li mobil-home nedostatečně nebo špatně uklizen, je delegát oprávněn klientům nevrátit kauci nebo účtovat poplatek za úklid 800 Kč/mobil-home. V případě, že při přebírání mobil-home v den vašeho příjezdu nesouhlasíte s provedeným úklidem, je nutné provést ihned reklamaci u našeho delegáta.

Reklamace

V případě reklamace vad poskytovaných služeb je zákazník povinen je reklamovat ihned po jejich zjištění (v průběhu zájezdu) u odpovědné osoby – zástupce naší cestovní kanceláře (průvodce, delegát, správce zařízení) a to tak, aby vady bylo možno odstranit v průběhu zájezdu. V případě, že není možné zjištěné vady odstranit přímo na místě, je zákazník povinen se zástupcem naší cestovní kanceláře sepsat záznam – hlášení o reklamaci. Na zřetel budou brány pouze neodstraněné reklamace uskutečněné již během pobytu samého, doložené písemným záznamem, a to nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů po skončení zájezdu. Reklamace neavizovaná během pobytu bude po jeho ukončení považována za pouhé upozornění. Cestovní kancelář zodpovídá za služby uvedené v nabídce (katalogu) a konkrétních písemných programech jednotlivých zájezdů.

Stornovací poplatky

1) Stornovací poplatky účtuje CK SONA zákazníkům při každém stornu za každou přihlášenou osobu ve výši:
a) 10% ze stanovené ceny zájezdu za osobu a dále náklady zejména smluvně sjednaných nebo právním předpisem stanovených náhrad tuzemských nebo zahraničních dodavatelů služeb, především ubytování, dojde-li ke stornu účasti na zájezdu v době od závazného přihlášení k účasti na zájezdu až do 60 dnů (kalendářních) před stanoveným termínem odjezdu
b) skutečně vzniklé náklady (zejména provozní náklady, dále pak smluvně sjednaných nebo právním předpisem stanovených náhrad tuzemských nebo zahraničních dodavatelů služeb atd.) nejméně však v rozsahu 40% ze stanovené ceny zájezdu dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od šedesáti dnů až do třiceti dnů.
c) skutečně vzniklé náklady (zejména provozní náklady, dále pak smluvně sjednaných nebo právním předpisem stanovených náhrad tuzemských nebo zahraničních dodavatelů služeb atd.) nejméně však v rozsahu 80% ze stanovené ceny zájezdu dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od třiceti dnů až do deseti dnů.
d) skutečně vzniklé náklady (zejména provozní náklady, dále pak smluvně sjednaných nebo právním předpisem stanovených náhrad tuzemských nebo zahraničních dodavatelů služeb atd.) nejméně však v rozsahu 100% ze stanovené ceny zájezdu dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od deseti dnů až do odjezdu zájezdu.
2) V případě, že si zákazník při odstoupení ze zájezdu současně zajistí sám náhradu (nového účastníka zájezdu) a oznámí všechny potřebné údaje a náležitosti, nebude mu účtován žádný storno poplatek. Změnu účastníka zájezdu je povinen nahlásit (písemně nebo osobně) nejpozději tři pracovní dny před započetím zájezdu.

Zrušení zájezdu z důvodů vyšší moci a neobsazení zájezdu

Cestovní kancelář má právo zrušit nebo změnit objednané (zaknihované) poukazy:
a) jestliže nedošlo k naplnění zájezdu, alespoň 30 účastníky, pokud není stanoveno jinak, a to nejpozději 20 dní před odjezdem zájezdu. V téže lhůtě je cestovní kancelář povinná o této skutečnosti informovat zákazníka.
b) v případě zásahu vyšší moci - neočekávané poškození objektu, živelná pohroma, politické problémy cílové země apod.
c) v důsledku neodvratitelné události, které nemohla cestovní kancelář zabránit ani při vynaložení úsilí, které lze na ni rozumně požadovat.
V případě, že zákazník nebude souhlasit se změnou, bude mu vrácena plná platba, kterou u cestovní kanceláře složil. Pokud tyto podmínky cestovní kanceláře a reklamační řád nemají vlastní ustanovení, platí pro vzájemná práva a povinnosti všech zúčastněných obvyklá právní ustanovení.

Zmeškání odjezdu zájezdu a vyloučení zákazníka ze zájezdu

Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd zájezdu nebo musí být vyloučen ze zájezdu (v průběhu pobytu nebo před jeho započetím), má cestovní kancelář právo na plnou úhradu ceny zájezdu. Zákazník může být vyloučen ze zájezdu, pokud výraznou formou poruší společenské normy (např. konzumace alkoholu a s tím spojené obtěžování ostatních účastníků zájezdu).

Kauce za ubytování

Na všech zájezdech bude vybírána kauce za vaše ubytování. Jedná se o apartmá, chaty, karavany a mobil-home. Kauce se platí za ubytovací jednotku a její výše je uvedena v podrobných programech. Kauci zaplatíte při příjezdu v místě pobytu a bude Vám opět vrácena při vašem odjezdu v plné výši. Samozřejmě za předpokladu, že odevzdáte ubytovací kapacitu v pořádku a nepoškozenou.

Další ustanovení

Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních a dalších předpisů země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. Cestující je zároveň povinen pečlivě si překontrolovat obdržené vouchery. Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu cestovní kanceláře SONA o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku katalogu.

  • NÁCHOD Franšíza CK Fischer

  • PŘES 15 000 spokojených zákazníků

  • 32

    JIŽ 32 LET cestujete s námi

  • SLEVY + AKCE na skupinové zájezdy

  • VÍCE NEŽ 300 cestovních kanceláří

Zavřít

NEZÁVAZNĚ POPTAT

Zavřít

Využijte jednu nebo více slev SLEVY NA SEZÓNU 2021

10 % zaplacení zálohy 30% do 29.2.2021
5 % sleva pro seniory (osoby starší 60 let)
3 % pro stálé zákazníky

Sleva pro stálého zákazníka - platí pro klienty, kteří se min. 1x účastnili zájezdu s CK SONA od roku 2015 (zákazník musí prokázat účast na zájezdu).

Slevy poskytujeme pouze na zájezdy do kempu Mare e Pineta. Maximální výše slevy je 15%. Slevy musíte uplatnit při zaplacení zálohy. Nabídky last moment není možné kombinovat s těmito slevami.

Ostatní slevy k jiným ubytovacím kapacitám najdete v ceníku.

Zavřít

Zeptejte se na cokoliv DOTAZ K ZÁJEZDU